หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 12:01:18


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕ และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet