หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 12:57:44


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ผ่านทางระบบ Google Meetผลการตรวจประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ ๔ ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน และกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ จุดเด่น คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสร้างคู่มือเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “ความเป็นวังของสวนสุนันทา” ผ่านช่องทางออนไลน์สู่ระดับนานาชาติ จุดที่ควรพัฒนา คือ การรวบรวมกระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน การบูรณาการกับการเรียนการสอนในคณะ/วิทยาลัย และการสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นวังสวนสุนันทา” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพ คือ การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิเคราะห์กระบวนการเผยแพร่งาน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปรับรูปแบบให้ทันสมัยกับกลุ่มต่างๆ และการวิเคราะห์กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ “ความเป็นวังสวนสุนันทา” ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและตัวชี้วัด