หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าหารือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าหารือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:03:33


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ เข้าหารือร่วมกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Be Smart with Your Heart" ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

ขอขอบคุณ Facebook : Napasri Suwanajote

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th