หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:09:03


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามฝ่าย

- ติดตามการดำเนินงานโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

- รายงานแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- การพิจารณาผู้รับผิดชอบพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th