หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:38:36


ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๘๘๘.๔๑บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : กษิดิศ คงปาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th