หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 13:32:55


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ในการเป็นกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ Zoom 


ขอบคุณรูปภาพจาก โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”

ข่าว: วณิชยา บุษบงส์