หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 13:46:24


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕)

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามฝ่ายต่าง ๆ 

- รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมโครงการ Night at the museums 2022 เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน