หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ฯ x “Be Smart with Your Heart” Ep.2 ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ”
สำนักศิลป์ฯ x “Be Smart with Your Heart” Ep.2 ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 12:55:18


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “Be Smart with Your Heart” Ep.2 ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ” โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงและวิทยากรอบรมให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาเรื่องเทคนิคและศิลปะการนำเสนอ เพื่อเสริมสร้างทักษะของการนำเสนอและการเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี 

โดยกิจกรรม “Be Smart with Your Heart” ยังคงมีอีก ๔ กิจกรรม ที่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและเรียนรู้ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา