หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:21:12


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕