หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศผลรางวัลกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕”
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:45:56

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการตัดสินรางวัล กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕” เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้

๑. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายหญิง” ได้แก่ นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายชาย” ได้แก่ อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓. รางวัล “บุคลิกภาพดี ด้วยผ้าไทย” ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๔. รางวัล “ผ้าไทย ใส่เมื่อไรก็เก๋” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. รางวัล "ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา" (นับจากยอดการกดไลก์ Facebook) ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ : ๑. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 ๒. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้ทราบและขอหลักฐานยืนยันตัวตนในการรับรางวัล