หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:48:22


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Suan Sunandha Arts and Culture: JSSAC) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ /๖๕ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบรรณาธิการ เปิดเผยว่า วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒/๖๕ เป็นฉบับที่มีเนื้อหาหลากหลายทางวิชาการทั้งในด้านศิลปกรรม ภาษา การสื่อสาร รวมไปการวิจารณ์งานวรรณกรรม ซึ่งทุกบทความมีกระบวนการศึกษาและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงการศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความเจริญงอกงามในมิติต่าง ๆ อย่างมีพลวัตในสังคมไทย

สำหรับวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน ๒ เรื่อง บทความวิจัย จำนวน ๓ เรื่อง และบทวิจารณ์วรรณกรรม จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

- บทความวิชาการเรื่อง ซีรีส์วาย : จากวัฒนธรรมสมัยนิยม เป็นวัฒนธรรมมวลชนสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดย ประกายกาวิล ศรีจินดา

- บทความวิชาการเรื่อง มโนสติกับรูปกาย โดย พรสวรรค์ จันทร์สุข

- บทความวิจัยเรื่อง เจดีย์ทรงเครื่องวัดควนกรวด : ตัวอย่างเจดีย์แบบท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง โดย เชน  เพชรรัตน์

- บทความวิจัยเรื่อง บทบาทของตัวละครสัตว์ป่าหิมพานต์ต่อการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์เรื่อง พิภพหิมพานต์ โดย ชัชฎาภรณ์ สมเชื้อ และคณะ

- บทความวิจัยเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาของคำสแลงในบทเพลงสากลที่เผยแพร่บนชาร์ตบิลบอร์ด โดย จิรัฏฐ์ วชรภูมิ และคณะ

- บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง มองอดีตเขียนปัจจุบัน: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในกวีนิพนธ์ Hi So-Cial ไฮโซ… เชียล ของขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย โดย ชาคริต แก้วทันคำ

เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://so01.tci-thaijo.org/.../artsjour.../issue/view/17344

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

Vol. 2 No. 2 2022 (July – December 2022)

ISSN 2774 - 0234 (Print) ISSN 2774 - 0641 (Online)

โดยผู้สนใจที่ประสงค์จะส่งผลงานมาพิจารณาลงตีพิมพ์ หรือขอรับเป็นสมาชิกวารสารฯ สามารถติดต่อได้ที่ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ / ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙ 

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th