หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:52:21


วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้นำเสนอ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาในรูปแบบที่ทันสมัย สนองนโยบายสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล