หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 14:23:32


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนที่งานได้รับมอบหมาย

- รายงานยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามฝ่ายต่าง ๆ 

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์