หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองฯ ผอ.สำนักศิลป์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รองฯ ผอ.สำนักศิลป์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 16:19:33

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ จำนวน ๓๐ โครงการ โดย โครงการชุมชนสืบสาน – สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์