หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 14:22:19


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖)

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนที่งานได้รับมอบหมาย

- รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- รายงานยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามฝ่ายต่าง ๆ 

- การพิจารณาติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ –กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)