หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชมวัง ทำเครื่องหวาน “สัมปันนี”
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชมวัง ทำเครื่องหวาน “สัมปันนี”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 14:29:38


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ คน และ อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา ให้การนำชมโดย นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม หลังจากนั้นอาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม work shop “สัมปันนี” เครื่องหวานชาววัง โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรและสาธิตวิธีการทำขนมสัมปันนี