หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เปิดรับลงทะเบียนวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลป์ฯ เปิดรับลงทะเบียนวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 13:19:25


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์ จากอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ในสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิทยา ชาติพันธุ์ศึกษา ดนตรี ศิลปะการแสดง เพศสภาวะและความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถลงทะเบียนส่งผลงานบทความได้ที่ https://forms.gle/6pgNTJ1sY5g1BcU49

กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

*บทความที่ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ จะได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ และเจ้าของบทความจะต้องปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้สมบูรณ์เสร็จสิ้น จึงขอรับเงินทุนสนับสนุนดังกล่าวได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙ 

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th