หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-15 09:54:14การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้