หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา เปิดตำหนักต้อนรับรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
สวนสุนันทา เปิดตำหนักต้อนรับรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 15:33:26


วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตำหนักพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้นำระดับสูง (หลักสูตร WiNS) รุ่นที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ในการนี้อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ร่วมดำเนินงานต้อนรับในการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาภายในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์