หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 16:06:42


ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบุคลากร ประชุมบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗) โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

๑. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

๒. โครงการบริการวิชาการ: การเผยแพร่และจัดทำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมบนสื่อออนไลน์ (Google Arts and Culture EP.3) เรื่องอาหารชาววังและน้ำพริกลงเรือ

๓. การเตรียมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ

๔. การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายอนุรักษ์

๕. การเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (ททท.)

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์