หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-11 14:41:23


๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวาระนี้ คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีบทบาทในเรื่องของกำหนดนโยบายและแผนงาน พร้อมช่วยส่งเสริม วางแผนงาน ทำนุบำรุง และถ่ายทอดคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่สู่สังคม โดยการประชุมมีวาระการประชุมหลัก คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ Google Arts and Culture , การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, การรายงานข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ ๕ ปี และประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา

ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖

ภาพ : กษิดิศ คงปาน 

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์