หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖
สำนักศิลป์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-11 14:46:57


วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ โดยมีประชาคมชาวสวนสุนันทา ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างมาสรงน้ำพระกันอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (หมายเหตุ : วันที่ ๑๐ เมษายน เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.)

(กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการในโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/cy7dCznTG7WoBUJU7


ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว: วณิชยา บุษบงส์