หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕”
สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-11 14:50:14


วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยมีรายนามผู้เข้ารับรางวัลตามลำดับ ดังนี้


๑. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายหญิง” ได้แก่ นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา๒.  รางวัล “บุคลิกภาพดี ด้วยผ้าไทย” ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


๓. รางวัล “ผ้าไทย ใส่เมื่อไรก็เก๋” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


๔. รางวัล "ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา" ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแต่งกายชุดผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว: วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th