หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ
สำนักศิลป์ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-15 15:41:08


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วม ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗) โดยมีประเด็นในการดำเนินงาน ดังนี้


- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ

- โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ

- งานเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติในวาระ ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาลพระวิมาดาเธอฯ

- กิจกรรมเสวนาวิชาการ

- การหล่อพระรูปพระวิมาดาเธอฯ ขนาดครึ่งองค์