หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ > ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-01-16 13:49:44


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการตัดสินรางวัล กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้๑. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายหญิง” ได้แก่ อาจารย์ ดร.มุกด์ตรา ทองเวส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา๒. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายชาย” ได้แก่ อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา๓. รางวัล “บุคลิกภาพดี ด้วยผ้าไทย” ได้แก่ นางสาวมนัญชยา บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา๔. รางวัล “ผ้าไทย ใส่เมื่อไรก็เก๋” ได้แก่ อาจารย์อารีนา อับดุลเลาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


๕. รางวัล  “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ TikTok” ได้แก่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา