หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-01-16 13:35:16

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีประเด็นพิจารณาเนื้อหา และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting