หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HIDA เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HIDA เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-01-16 13:40:11


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ให้แก่คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (Graduate Certificate Course for Health Innovation Digital : HIDA) โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานบริหารโครงการเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

สนใจเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ติดต่อ 0944791763

หรือ m.me/1565124010414778