หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองอธิการดีฝ่ายบริหาร นำทีมสำนักศิลป์ สำรวจหอจดหมายเหตุ เตรียมความพร้อมชำระประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
รองอธิการดีฝ่ายบริหาร นำทีมสำนักศิลป์ สำรวจหอจดหมายเหตุ เตรียมความพร้อมชำระประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-01-16 13:53:38


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลการจัดและดำเนินการหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา พร้อมทั้งหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับการชำระประวัติศาสตร์สวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ (แผนกหอจดหมายเหตุ) ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการจัดและดำเนินการภารกิจหอจดหมายเหตุ และหารือแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปในอนาคต

ภาพ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา