หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 11:25:11

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)” โดยได้รับเกียรติจากคุณวารุณี ปรีดานนท์ (ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกองนโยบายและแผน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา