หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 15:25:40


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑