หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-15 10:55:29


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ คณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 The Royal Court of Suan Sunandha  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นผู้นำชมให้ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่นักศึกษาของรายวิชาดังกล่าว