หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-15 15:34:45


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือน 

- รายงานยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (๑๖ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)