หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมคณะดำเนินงานจัดทำหอประวัติสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ประชุมคณะดำเนินงานจัดทำหอประวัติสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 14:14:27สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินงานจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสวนสุนันทา จากอดีตตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ สู่จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสถานศึกษาจนถึงยุคปัจจุบัน และจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของนิทรรศการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูล สนองนโยบายสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา