หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Kobe Shoin Women's University ประเทศญี่ปุ่น
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Kobe Shoin Women's University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 14:22:47


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kobe Shoin Women's University จังหวัดเฮียวโงะ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม และในส่วนของการจัดกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๖ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ดำเนินกิจกรรมโดยทีมภัณฑารักษ์และนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมให้แก่ชาวต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง