หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ดำเนินงานจัดทำ “พหุพัสตราภรณ์” เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส 4
สำนักศิลป์ฯ ดำเนินงานจัดทำ “พหุพัสตราภรณ์” เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส 4

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 15:36:58


บรรยากาศการถ่ายภาพองค์ความรู้เรื่อง “พหุพัสตราภรณ์” การจำลองการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์ ผ่านแพรพรรณที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและแนวคิดของคนไทยในอดีต ความหลากหลายของเครื่องแต่งกายจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคมในสมัยนั้น รวมไปถึงการดูแลภูษาของสตรีชาววัง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดั่งวลีที่ว่า หอมติดกระดาน เพื่อสร้างสื่อดิจิทัลในการนำเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture ซึ่งองค์ความรู้เรื่อง “พหุพัสตราภรณ์” เป็นองค์ความรู้ที่ 4 ที่สำนักศิลป์ฯ จะเผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ดำเนินการถ่ายทำโดย ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และควบคุมการผลิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา