หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”
สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 15:58:55

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบโล่รางวัล โดยมีรายนามผู้เข้ารับรางวัลตามลำดับ ดังนี้

๑. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายหญิง” ได้แก่ อาจารย์ ดร.มุกด์ตรา ทองเวส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. รางวัล “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ฝ่ายชาย” ได้แก่ อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓. รางวัล “บุคลิกภาพดี ด้วยผ้าไทย” ได้แก่ นางสาวมนัญชยา บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๔. รางวัล “ผ้าไทย ใส่เมื่อไรก็เก๋” ได้แก่ อาจารย์อารีนา อับดุลเลาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๕. รางวัล  “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ TikTok” ได้แก่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแต่งกายชุดผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป