หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 2
สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-07-16 11:39:27

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนฤพล  ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการจัดงานสงกรานต์ให้แก่เอกอัครราชทูต และคณะทูตที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จัก  โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมสาธิตขนมไทย และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี