หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 13:47:27

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ และได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม และคณะทำงานของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คุณเอกพจน์ แย้มละม้าย ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok คุณณรงฤทธิ์ แซ่ขอ เจ้าของเพจ อินกำลังอิน และบริษัท อินกำลังอิน จำกัด, บริษัท กำลังอิน โปรดักชั่น จำกัด คุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ แฟชั่นดีไซเนอร์และนักออกแบบ Naphon K. Bangkok คุณจรัสรวี เมืองพุทธ และคุณพิษณุ เชื้อทอง นักสร้างสรรค์เครื่องดื่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพชุมชน ในการนำองค์ความรู้เรื่องอาหารชาววังสวนสุนันทา และองค์ความรู้พื้นถิ่นของจังหวัดระนอง เพื่อนำมาจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างสรรค์ภูมิพลังทางวัฒนธรรม (Soft Power) ให้กับท้องถิ่นจังหวัดระนอง เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ในทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป