หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลปะฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 14:11:19วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อหารือรายละเอียดการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ