หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 14:39:43

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 งานสงกรานต์ให้แก่คณะทูต และครอบครัวเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตขนมไทย “แป้งสิบ” และ “ขนมสัมปันนี”  การจัดเลี้ยง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีนักศึกษาจากแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดูแลในส่วนงานต้อนรับ 

ในช่วงท้ายเป็นการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  การรดน้ำทูตอาวุโส  และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี โดยมีคณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า ๔๐ ประเทศเข้าร่วมงาน