หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 13:54:03

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับการตีพิพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถส่งผลงานได้ที่ artsjournal@ssru.ac.th

ดำเนินการโดย

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙ 

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th

เว็บไซต์วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru