หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 15:30:27วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คุณสุลาวัลย์ ภากร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คุณกรรณิการ์ ฤทธิพลเดช ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดระนอง อาจารย์วรรณี พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง คุณชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับท้องถิ่นจังหวัดระนอง และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ในทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระนอง