หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเหลา แหล่งผลิตกะปิดีเมืองระนอง
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเหลา แหล่งผลิตกะปิดีเมืองระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 15:51:17


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่ชุมชมเกาเหลา แหล่งผลิตกะปิดีเมืองระนอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านชุมชนเกาะเหลา และตัวแทนชุมชนที่ได้ให้ความรู้ในการผลิตกะปิ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่จะนำไปพัฒนาอาหารพื้นถิ่นสู่ครัวปดิวรัดา ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระนอง โปรดติดตาม เร็วๆ นี้