หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 16:46:08


เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ ตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา นำโดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม และในส่วนของการจัดกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๖ ให้แก่อาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมโดยทีมภัณฑารักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมให้แก่ชาวต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง