หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-12 16:03:14


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๗)

 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗) 

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๗ เดือน 

- รายงานยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (๑๖ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

- ติดตามการดำเนินงานโครงการเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น