หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมชมดนตรีในวัง
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมชมดนตรีในวัง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:37:48

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมชมดนตรีในวัง

ในงาน Night at The Museum

"จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"

ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00-19.00 น.

‼ในกรณีที่ผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ยกเลิกการเข้าร่วมชมดนตรีในวัง ทางสำนักฯ จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมหน้างานเท่านั้น‼

ขอบพระคุณในความร่วมมือ