หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พระกรณียกิจที่สำคัญของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระกรณียกิจที่สำคัญของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-01 10:37:55

พระกรณียกิจที่สำคัญของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ที่นับว่าทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กจรจัดผู้ยากไร้ หรือเด็กกำพร้าพ่อแม่ นั่นก็คือ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ ทรงเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งโรงเลี้ยงเด็กแห่งแรกในประเทศไทย ที่ตำบลสวนมะลิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “ โรงเลี้ยงเด็กพระอัครชายาเธอ ” เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีความประพฤติดี มีวิชาความรู้ที่จะประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทรงรับเลี้ยงเด็กชายหญิง ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง อายุ ๑๑ ปี สำหรับเด็กหญิง และ ๑๓ ปี สำหรับเด็กชาย เด็กดังกล่าวจะได้รับการดูแล เป็นอย่างดีทั้งด้านอาหารและ เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล ที่พำนักหลับนอนโดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จนกระทั่งอายุครบตามกำหนดพอที่จะประกอบอาชีพได้ โรงเลี้ยงเด็กก็จะคืนเด็กให้กับผู้ปกครอง พระกรณียกิจนี้ถือเป็นรากฐานของกิจการกรมประชาสงเคราะห์ในปัจจุบัน

https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU