หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 12:50:29

สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษา


         สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่องค์กรใช้สื่อสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าให้กับสื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ จะสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมการทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

การอบรมนั้น เริ่มจากการสร้าง Content อย่างไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนได้, การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook Youtube Instragram เป็นต้น, การสร้าง Story Board ก่อนการถ่ายทำ, การสร้างเรื่องและประเด็นการสื่อสาร พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ลองจัดทำคลิปวีดิโอแบบง่ายๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ สำนักศิลปะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นการจุดประกายให้นักศึกษา สามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้
#OACSSRU2019#OACEvent