หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สานต่อเจตนารมณ์ เผยแพร่วัฒนธรรมแก่คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตนานาชาติ
สานต่อเจตนารมณ์ เผยแพร่วัฒนธรรมแก่คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 13:22:33


วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิต รวมถึงรากเหง้าตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ แต่ควรที่จะเผยแพร่ให้กับคนในชาติรวมถึงชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงามไม่ว่าจะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านอาหาร รวมถึงงานฝีมือที่ได้ถือกำเนิดมาจากในรั้ววัง

ในโอกาสอันดีของวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตจากนานาชาติ คู่สมรสผู้บริหาร กระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ จำนวนกว่า 40 ท่าน ได้ให้เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ของสวนสุนันทา พร้อม Workshop งานฝีมือแบบราชสำนัก ภายใต้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรมเริ่มจากการแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงดนตรีไทย โดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นวังให้คณะคู่สมรสได้ซึมซับและรับฟังบทเพลงแห่งราชสำนัก ก่อนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ซึ่งเป็นอดีตที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ที่มีอายุกว่า 100 ปี ภายในได้จัดแสดงวิถีชีวิตชาววัง ผ่านนิทรรศการ ห้องบรรทม ห้องเครื่องต้น ห้องพระจริยวัตร ห้องทรงพระอักษร และห้องสรง โดยมี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้นำชม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยในการนำชมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

นอกจากการชมนิทรรศการแล้ว สำนักศิลปะฯ ยังได้หยิบยกวัฒนธรรมทางอาหาร “ม้าฮ่อ” เครื่องว่างไทยโบราณ ที่มีไส้คล้ายกับสาคูไส้หมู รสหวานอมเค็มเล็กน้อยทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวหั่นพอดีคำ ไส้ที่ว่านี้เปรียบเสมือนพริกเกลือในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการสร้างสรรค์อาหารให้สามารถทานผลไม้รสเปรี้ยวได้อร่อยยิ่งขึ้น ม้าฮ่อนี้เป็นเครื่องว่างที่ทานในช่วงฤดูร้อน สามารถคลายความร้อนให้กับผู้รับประทานได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งคณะคู่สมรสได้ลองลิ้มชิมรสต่างออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่า อร่อยยิ่งนักพร้อมกันนี้ สำนักศิลปะฯ ได้ยังจัดแสดงงานสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ โดย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความประทับใจให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พร้อมเอ่ยปากชมถึงความประณีต ละเอียดและอ่อนช้อยของคนไทย ที่แสดงออกได้จากงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้

หลังจากเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็เริ่มเข้าสู่กิจกรรม Workshop การพับบัวแบบราชสำนัก แบบตรีรัตน์ และแบบพุดตาน และการร้อยเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก สะท้อนมาจากรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมคำกล่าวชมอย่างไม่หยุดปากว่า “วันนี้สนุกมากจริงๆ”

กิจกรรมเผยแพร่งานวัฒนธรรมนี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คนไทยและนานาชาติได้เข้าใจถึงบริบทของวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง อันเป็นการสร้างความรักษ์ จิตสำนึก และความหวงแหน อันจะก่อเกิดให้การรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทาให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ ยังเป็นการตอกย้ำถึงการเป็น “แหล่งรวมศิลปวิทยาการฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์”ของสำนักศิลปะฯ ได้อย่างดีอีกด้วย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณ นักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ที่ช่วยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจนประสบความสำเร็จมา ณ ที่นี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมทักษะ นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ เตรียมความพร้อมให้สามารถออกไปเผชิญกับการทำงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย