หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจแห่เทียนพรรษาถวายแก่วัดราชาธิวาสวิหาร
ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจแห่เทียนพรรษาถวายแก่วัดราชาธิวาสวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 14:09:54

ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจแห่เทียนพรรษาถวายแก่วัดราชาธิวาสวิหาร


การหล่อเทียนพรรษานั้น เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เกิดขึ้นจากในช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้นพระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันหล่อเทียนถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ เทียนที่หล่อขึ้นนี้จึงเรียกว่า "เทียนพรรษา" ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ตาม แต่พุทธศาสนิกชนก็ยังคงนิยมถวายเทียนพรรษาแก่วัดเพื่อสืบสานประเพณีของไทย

ด้วยภารกิจในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาขึ้น เพื่อให้ชาวสวนสุนันทาได้สืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,150 บาท จัดเป็นปัจจัยถวายพระสงฆ์และถวายวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

สำนักศิลปะฯ ขอขอบพระคุณชาวสวนสุนันทาผู้มีจิตศรัทธาในการสืบสานประเพณีไทยมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน มีอานิสงส์เพิ่มพูน ปัญญาหูตาสว่างไสว